طرح انجام تکلیف در مدرسه و تأثیر آن در کاهش اضطراب وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان

     اگر بلافاصله بعد از تدریس هر موضوع ،فراگیر درگیر با مسئله شود و روی آن شروع به بحث و گفت و گو بکند و مشکلات خود را همانجا حل نماید یادگیری در بخش حافظه دراز مدت وی انجام خواهد گرفت و بندرت از یاد می رود .بخصوص