گزارشات رفتاری

صفحه اصلی/برچسب: گزارشات رفتاری

کنترل و رفتار با کودک بی ادب در میهمانی ها

By |2020-06-27T15:13:20+04:30ژوئن 27th, 2020|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

برخی از کودکان برای جلب کردن توجه والدین ، رفتارهای نا پسندی را در مقابل دیگران انجام می دهند . گاهی این رفتارها به قدری زننده است که ممکن است موجب خجالت کشیدن شما در برابر دیگران گردد اما بهتر است در این موقعیت بهترین واکنش را از خود نشان دهید تا بتوانید کودکتان را کنترل [...]

مزیت نرم افزار نابو ویژه دانش آموزان

By |2019-03-17T13:38:35+03:30مارس 23rd, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , |

اهمیت اپلیکیشن ها در سیستم آموزش و پرورش امـروزه تکنولـوژی موبایـل، نحـوه ی تعامـل بـا کاربـران و مخاطبـان را بـه چالـش کشـیده اسـت، فرقـی نمیکنـد کـه کاربـران مدیـر، آمـوزگار، والدیـن یـا حتـی یـک دانـش آمـوز باشـند. امـروزه حتـی آمـوزگاران و والدیـن، بـرای دسترسـی آسـان و سـریع بـه اطالعـات، اپلیکیشـنها را بـه وب سـایتها ترجیـح میدهنـد. برخی [...]

Go to Top