‌‌‌

? برای رشد تاب آوری و سازگاری فرزندتان
اجازه بدهید ??

پاسخگوی تكليف نوشته نشده شان باشند
يا اگر نمره خوبی نگرفته اند ، دخالت نكنيد و كارشان را تصحیح نکنید
اجازه بدهید گاه تشویق نشوند و تشویق شدن دیگران را شاهد باشند و …

تجاربی از این دست ، فرصت رشد است برای فرزند شما