تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

کارنامه هوشمند نرم افزار نابو

کارنامه هوشمند نرم افزار نابو

کارنامه هـر دانـش آمـوزی ویژگـی منحصـر بـه فـرد خـود را دارد. دریافـت بازخوردهـای منظـم، موثرتریـن راهبـرد بـرای پیشـرفت درسـی و رفتـاری دانـش آمـوزان اسـت. بـا دریافـت بازخوردهـای منظـم وضعیـت آموزشـی و رفتـاری از طریـق قسـمت کارنامه هـای نـرم افـزار نابـو، توانایی هـا و نیازهـای دانش آمـوز شناسـایی شـده و امـکان ایجـاد راهکارهــای مخصــوص هــر دانش آمــوز از طــرف مدرســه مهیــا می شــود.

در نرم افزار نابو می توانید کارنامه فرزندان خود را به صورت ماهانه و ترمی و یا مدت زمان مشخص شده توسط مدرسه را رویت کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

wpChatIcon
wpChatIcon