تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

چگونگی ارزشیابی در نرم افزار نابو


معرفی نرم افزار

در دوره ی ابتدایی پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان یکی از دغدغه های اصلی والدین می باشد و متولیان امر آموزش در این خصوص برنامه ریزی های مختلفی ازجمله: جلسات ماهانه آموزگاران با اولیاء، برنامه زمانی دیدار با اولیاء، دفترچه های ارتباط با خانه، تماس های تلفنی و … را در برنامه های خود قرار داده اند، اما متاسفانه تاکنون ارتباط کامل بین اولیاء، آموزگاران و کادر مدرسه ایجاد نگردیده است.
نرم افزار نابو دغدغه های فوق و همچنین معلمان در مستند سازی و ارتباط با والدین و ارزشیابی مستمر و دقیق را به صورت کامل برطرف نموده است و اولیاء به صورت لحظه ای از عملکرد فرزند خود در مدرسه با خبر گردیده و این موضوع باعث نظارت و هدایت هرچه بهتر و اقدام به موقع تر از طرف آنها در زمینه های آموزشی و پرورشی فرزندشان خواهد شد. در این نرم افزار هر یک از مخاطبان اعم از آموزگاران، اولیاء، کارکنان اداری و مدیریت مدرسه دارای یک پنل ارتباطات منحصر به خود می باشند که در نسخه های (اندروید- IOS -وب سایت) امکان مشاهده آنی وضعیت تحصیلی و رفتاری را برای آنان مهیا می نماید.


آرمان نابو

نابو آرمان خود را بر توسعه زیر بنای هوشمندسازی مدارس قرار داده است. نابو می خواهد که هیچ یک از فاکتورهایی که در ارزشیابی فرایند یادگیری یک دانش آموز وجود دارد فراموش نگردد، تا خسرانی متوجه آینده سازان این سرزمین نباشد و آموزش همه جانبه و فرد گرای همکاران بلند مرتبه با یک ارزشیابی دقیق، صحیح و بهنگام کامل تر گردد و فضای آموزش فرصت ظهور شایستگی های دانش آموزان را فراهم آورد.

پایش عملکرد ثبت ارزشیابی درسی و رفتاری آموزگاران

نظـارت یکـی ازحلقه هـای مفقـوده در نظـام آموزشـی اسـت و لـزوم آن در هـر زمـان و در هـر رده آموزشـی احسـاس میشـود و بـه منزلـه یـک فراینـد دائمی بایـد در مدرسـه ایفـای نقـش کنـد. نظـارت و راهنمایـی آموزشـی جـزء وظایـف مهـم مدیـران مـدارس میباشـد، هـدف از قـراردادن نقـش نظـارت بـه طـور رسـمی، حـل و فصـل مسـائل و مشـکالت آموزشـی آمـوزگاران، اصـاح فراینـد تدریـس و یادگیـری و ارتقـای کیفیت عملکرد آموزگاران و در نتیجه دانش آموزان است. متاســفانه اکثــر آمــوزگاران نظــارت بوســیله مدیرانشــان را نوعــی مداخلــه یــا ایجــاد مزاحمــت در کار خــود تلقــی میکننـد و اصـوال از ایـن کار بیمنـاک هسـتند. لـذا الگوهـای سـنتی نظـارت غیـر مؤثـر میباشـند، لـذا بـرای کسـب نتایـج مطلـوب تـر آموزشـی، نواندیشـی، نوگرایـی و نـوآوری در نحـوه نظـارت و بررسـی عملکـرد آمـوزگاران مـورد انتظـار اسـت.

در نـرم افـزار نابـو از طریـق نمودارهـای ثبـت ارزشـیابی های درسـی و رفتـاری، امـکان نظـارت و ارتقـای کیفیـت عملکـرد آمـوزگاران، ارتقـاء و حفـظ نتایـج مطلـوب آموزشـی، کاهـش هزینه هـا و ارتبـاط سـازنده بـا همـکاران، در دسـترس مدیـران مـدارس قـرار داده شـده اسـت.

پایش عملکرد تحصیلی و رفتاری دانش آموزان


در شـرایط دنیـای امـروز بـه منظـور صرفه جویـی در زمـان، افزایـش دقـت نظـر، آنالیـز وضعیـت درسـی و رفتـاری
بایــد از ظرفیت هــای موجــود در نــرم افزارهــا و اپلیکیشــن ها در سیســتم آمــوزش اســتفاده نمــود، زیــرا یکــی از مهم تریـن برنامه هـا جهـت کیفیـت بخشـی بـه فعالیتهـای آموزشـی، پایـش و بررسـی عملکـرد درسـی و رفتـاری
دانش آمـوزان بـه صـورت یـک فراینـد، در طـول سـال تحصیلـی میباشـد.

در قسـمت وضعیـت درسـی و رفتـاری نـرم افـزار نابـو، عملکـرد تحصیلـی و رفتـاری دانش آمـوزان توسـط مدیـر، مــورد بررســی قــرار میگیــرد تــا مولفه هــای تأثیرگــذار در افــت تحصیلــی یــا پیشــرفت آنهــا و دیگــر عوامــل موثــر شناســایی و جهــت برنامه ریزی هــای کاربــردی از آنهــا اســتفاده شــود.

با نابو همواره از وضعیت تحصیلی و رفتاری فرزند خود آگاه باشید.

www.nabu.ir

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *