مراقبت از کودکان در برابر آزار جنسی یکی از موضوعاتی است که والدین باید هم درباره آن آموزش دهند و هم از آن جلوگیری کنند. سو استفاده و آزار جنسی برای کودکان می‌تواند در هر نژاد، طبقه اجتماعی و اقتصادی، هر مذهب و هر فرهنگی رخ دهد. در واقع هیچ راهی برای محافظت قطعی کودکان از آزارهای جنسی وجود ندارد، ولی گام‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود خطر کاهش پیدا کند. والدین باید بدانند یک کودک، حتی اگر مقاومت و مخ