تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

هدف نابو

هدف نابو:
ایجاد پل ارتباطی لحظه ای بین مدرسه و اولیاء در جهت کنترل و رسیدگی به هنگام در امور آموزشی و پرورشی و انضباطی دانش آموزان، که یکی از ذخیره های گم شده در گستره وسیع آموزش و پرورش می باشد.
هدف از تولید این نرم افزار ،طراحی سیستمی جهات ایجاد سهولت در انتقال سریع اطلاعات عملکردی دانش آموزان به والدین، در حین حضور دانش آموز در مدرسه می باشد.

این نرم افزار بهترین ابزار ارتباطی جهت دسترسی سریع به وضعیت تحصیلی و انضباطی لحظه ای و ارزیابی کلیه موارد مرتبط با کلاس ، دانش آموزان ، آموزگاران و مدرسه است،
سهولت استفاده ی والدین، سرعت و دقت بالا در انتقال اطلاعات، ارائه گزارش های متنوع از مهم ترین شاخصه های نرم افزار نابو می باشد.

نابو در یک نگاه

هــر تغییــر و تحولــی در نظــام آموزشــی، نیازمنــد ابزارهــا و زیرســاختهای مختــص بــه خــود می باشد. ارزشیابی توصیفــی هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و آمــوزش و پــرورش بــرای نیــل بــه اهــداف حاصــل از اجــرای ایــن طــرح های لازم جهــت اجــرای مناســب نیازمنــد توجــه بــه ابزارهــا و زیرســاختهای مــورد نیــاز اســت.

یکــی از زیــر ســاخت هــای لازم جهت اجرای مناسب نظام توصیفی، استفاده از فناوری های نویــن در ایــن عرصــه می باشــد.
نابــو بــه عنــوان اولیــن و کاملتریــن نــرم افــزار در ایــن حیطــه، پاســخگوی دغدغه مدیــران مقطــع ابتدایــی، آمــوزگاران و والدیــن دانــش آمــوزان می باشــد. زمانــی کــه بــه زیرســاختها توجــه ویــژه شــود، ارزشــیابی توصیفــی می توانــد نظــام آموزشــی کشــور را متحــول کنــد.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

wpChatIcon
wpChatIcon