در بخش قبلی در مورد اینکه چرا باید گاهگاهی به اصرار فرزندتان برای مستقل شدن رضایت بدهید صحبت کردیم. در این قسمت به بررسی عوامل مهم در اعطای استقلال می پردازیم.

پنج عامل مهم در اعطای استقلال مؤثر به این شرح است:

•    ستیزه خو نباشید

بر سر هر مطلبی برآشفته و خشمگین نشوید. برای مقابله با عوامل ناموافق، مدارا و آرامش در پیش بگیرید. وقتی انتخاب فرزندتان پیامد بدی ندارد، آزادی های بیشتری به او بدهید.
ممکن است بخواهید رنگ لباس هایی که می پوشد همخوان باشد، ولی او ترکیبی انتخاب می کند که بی سلیقگی را نشان می دهد. اگر لباس انتخابی اش توهین آمیز و یا نامناسب نباشد، بگذارید چیزی را که می خواهد بپوشد. اگر دوست دارد در حین انجام تکالیفش به موسیقی گوش بدهد، این اجازه را بدهید. اگر می خواهد موهایش را بلند کند در حالی