۳۱- در کلاس از تکیه کلام می پرهیزد.

۳۲- در کلاس رقابت سالم ایجاد می کند.

۳۳- در کلاس شاگردان را با ذکر مطالبی نسبت به کلاس و درس دلسرد نمی کند.

۳۴- در کلاس و تدریس جذابیت ایجاد می کند.

۳۵- در کلاس از افکار شاگردان بهره می گیرد و با آن ها مشورت می کند.

۳۶- در کلاس و تدریس به تفاوت های فردی اهمیت می دهد.

۳۷- در کلاس از فرآیند تقسیم کار خوب استفاده می کند.

۳۸- در کلاس از لبخند به عنوان یک ابزار قوی استفاده می کند.

۳۹- در کلاس به فضای فیزیکی اهمیت می دهد و تنوع را دوست دارد.

۴۰- در کلاس از روش های مختلف تشویق و تنبیه به موقع استفاده می کند.

۴۱- امتحان و ارزشیابی های مختلف را در اوقات معین و مشخص به عمل می آورد.

۴۲- امتحان را وسیله ای برای گرفتن زهر چشم از شاگردان نمی داند.

۴۳- امتحان را به عنوان ابزاری جهت رفع معایب تدریس خود می داند.

۴۴- امتحان را پایان کار آموزش به حساب نمی آورد بلکه آن را مبنای کار آینده آن ها می داند.

۴۵- امتحان و ارزشیابی را از قبل مشخص و چگونگی و هدف از آن را بیان می کند.

۴۶- امتحان را طوری برگزار می کند استرس و اضطرابی ایجاد نکند.

۴۷- امتحان و نتایج آن را وسیله مجازات کردن و سرافکنده ساختن دانش آموزان نمی داند.

۴۸- امتحان و ارزشیابی را صرفاً برای نمره نمی داند و نمرات را بیهوده بالا نمی برد و قبول دارد که دانش آموز فراتر از نمره است.

۴۹- امتحان را مختصر و مفید به انجام می رساند زیرا این چیزی است که بچه های امروزی به آن عادت دارند.

۵۰- امتحان و ایام امتحانات را با دیگر معلمان هماهنگ می کند زیرا دلیلی ندارد دانش آموزان از چند جهت آماج امتحان قرار گیرند. امتحان را طوری طراحی و برنامه ریزی می کند که خوشایند برای شاگردان باشد.

۵۱- معلم ما تا جایی که امکان دارد از تنبیه بدنی خودداری می کند.

۵۲- معلم ما شاگردانش را با القاب بد صدا نمی کند بلکه با احترام از آن ها یاد می کند.

۵۳- معلم ما عالی ترین و پاک ترین لباس ها که نه بدآموزی داشته باشد و نه پیروی از مدهای آنچنانی باشد می پوشد.

۵۴- معلم ما به نظافت خود، کلاس، شاگردان و مدرسه اهمیت می دهد.

۵۵- معلم ما به خوبی ایجاد انگیزه جهت پیشرفت تحصیلی شاگردان علاقمند کردن آن ها به تحصیل علم را انجام می دهد.

۵۶- معلم ما راز نگه دار است و می تواند مشاور خوبی برای درد دل شاگردان باشد.

۵۷- معلم ما معتقد است که انسان ها با هم متفاوت اند.

۵۸- معلم ما در صورتی که در چهره شاگردان احساس خستگی مشاهده کند از ادامه تدریس خودداری و سعی می کند کلاس را با شیوه های دیگر پر بار نماید.

۵۹- معلم ما در هنگام تدریس حالت یکنواخت ندارد و در یکجا نمی نشیند بلکه گاهی بلند شده و تحرک دارد و تن صدا را هم عوض می کند.

۶۰- معلم ما به طرح درس اهمیت می دهد و مطابق آن عمل می کند.

۶۱- معلم ما به مشکلات فردی دانش آموزان توجه دارد و در که صورتی نتواند آن را حل کند از دیگر کارکنان مدرسه و متخصصان کمک می گیرد.