۱- سعی کنید به رشد و کمال علمی و اخلاقی خود بیفزایید و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نورزید و همواره اهل مطالعه و دارای معلومات جدید باشید.

۲- سعی کنید زمان را خوب مدیریت نمایید.

۳- سعی کنید کلاس را اداره نکنید بلکه آن را هدایت نمایید.

۴- سعی کنید از کار یکنواخت پرهیز کنید و کارهایتان متنوع باشد.

۵- سعی کنید از تلفیق چند روش در تدریس استفاده تا کلاسی پر نشاط داشته باشید.

۶- سعی کنید شکست را پایان کار ندانید بلکه آن را خوب تجزیه و تحلیل کرده و تبدیل به فرصت نمایید.

۷- سعی کنید مشکلات را ابتدا عیب یابی و سپس به راه حل آن بپردازید.

۸- سعی کنید از انتقام پرهیز کنید و آن را به عنوان یک ابزار انتخاب نکنید.

۹- سعی کنید با یک یک شاگردان ارتباط صمیمی داشته باشید و نام هر یک از آن ها را به خاطر بسپارید.

۱۰- سعی کنید هر چه می گویید به آن عمل کنید.

۱۱- او در شناخت خویش از جنبه های جسمانی، عاطفی، اقتصادی و اجتماعی و نیازها و مشکلات توانایی دارد.

۱۲- او به خودسنجی و ارزشیابی از فرد اهمیت می دهد.

۱۳- او در شناخت دانش آموزان در تمامی جنبه های جسمانی، عاطفی، اخلاقی توانایی دارد.

۱۴- او اصول حاکم بر یادگیری را می شناسد و سعی می کند از آن ها در تدریس و تربیت استفاده کند.

۱۵- او بسیار فعال، پر حرارت و شاداب است و دوست دارد این حرارت و شادابی را در فضای کلاس ایجاد نماید.

۱۶- او به ظرافت های تربیت آشنایی دارد و در اجرای اصول تعلیم و تربیت و ایفای نقش خویش جدی است.

۱۷- او تجربیات و اندوخته های خود را به رشته تحریر درمی آورد و آن را در اختیار سایر همکاران قرار می دهد.

۱۸- او مدیر خوبی است و در اداره کلاس مهارت کامل دارد.

۱۹- او در برخورد با همکاران و دانش آموزان با ادب است و می کوشد روابطی حسنه همراه با احترام با آن ها داشته باشد.

۲۰- او در تقویت ایمان خود به خداوند می کوشد و در انجام فرایض دین ساعی است.

۲۱- خود را محرم اسرار دانش آموزان می داند.

۲۲- خود را ملزم به اجرای قوانین و مقررات مدرسه می داند.

۲۳- خود را الگوی کامل اخلاقی، اجتماعی و … دانش آموزان می داند.

۲۴- خود را عادت می دهد که از دادن القاب قبیح و زشت بر شاگردانش پرهیز می کند.

۲۵- خود را عادت می دهد که بیش از اندازه از خودش و شاگردانش تمجید نکند.

۲۶- خود را عادت می دهد که به محض به صدا درآمدن زنگ دانش آموزان را بیرون بفرستد.

۲۷- خود را ملزم می داند که قاضی عادلی باشد و از قدرت خود سوء استفاده نکند.

۲۸- خود و شاگردان را عادت می دهد که از حفظ کردن مطالب بپرهیزند بلکه آن را درک کنند.

۲۹- خود را عادت می دهد که مخالفت دیگران با وی می تواند پله ای برای صعود باشد نه سقوط.

۳۰- خود و شاگردانش را به گردش در طبیعت و سیر سفر عادت می دهد.