نابودریک نگاه

هر تغییروتحولی در نظام آموزشی نیازمند ابزارها وزیرساختهای مختص به خود میباشد ارزشیابی توصیفی هم از این قاعده مستثنی نیست و آموزش وپرورش برای نیل به اهداف حاصل از اجرای این طرح نیازمند توجه به ابزارها و زیرساختهای مورد نیازاست یکی از زیرساخت های لازم جهت اجرای مناسب نظام توصیفی,استفاده ازفناوری های نوین دراین عرصه میباشد

نابو به عنوان اولین و کاملترین نرم افزاردر این حیطه, پاسخگوی دغدغه های مدیران مقطع ابتدایی,آموزگاران و والدین دانش آموزان میباشد. زمانی که به زیر ساختها توجه ویژه شود,ارزشیابی توصیفی میتواند نظام آموزشی کشور را متحول کند.