? مهم ترین میراثی که والدین برای فرزندان می گذارند:
خونه
ماشین و
دارایی گزاف نیست!!

بلکه دو چیز است

? اعتماد بنفس: باور به توانایی خود.
? عزت نفس: احساس ارزشمندی درباره خود.