تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

مزایای نرم افزار نابو ویژه اولیا

تعاملات مستمر و موثر با والدین

بـا رشـد روز افـزون تکنولـوژی در موبایـل، حجـم تبـادل اطالاعـات، همـکاری و تعامـل متقابـل را، بـه صـورت قابـل
توجهـی افزایـش داده اسـت. از طریـق اپلیکیشـن نابـو حتـی زمانـی کـه والدیـن یـا همـکاران در تعطیـات و یـا در
محـل کار خـود نباشـند، میتواننـد بـا همدیگـر ارتبـاط و تعامـل آموزشـی داشـته باشـند.

رابط کاربری والدین

چنانچــه بتوانیــم یــک سیســتم آمــوزش کیفــی داشــته باشــیم، خانــه بخشــی از ایــن سیســتم محســوب شــده کــه نقــش
مهـم و موثـری در امـر آمـوزش و پـرورش ایفـا میکنـد. بدیـن نحـو کـه عـاوه بـر آموزشهـای درون مدرسـه، دانـش آمـوز میتوانــد از آموزشهــای بــرون مدرســه نیــز برخــوردار شــود. در صــورت هماهنگــی کامــل (وجــود سیســتم یــک پارچــه آموزشـی پیوسـتهی خانـه/ مدرسـه ) دانـش آمـوز میتوانـد بطـور مسـتمر تحـت یـک سیسـتم آموزشـی قرارداشـته باشـد.هر چنـد کـه اکثـر والدیـن بخصـوص مـادران ابـراز عالقـهی شـدید بـرای رشـد فرهنـگ و آمـوزش فرزندانشـان دارنـد. امـا بدلیـل نداشـتن ابزارهـای الزم جهـت کمـک در رونـد آمـوزش و ارزشـیابی فرزندانشـان ایـن عالقـه فقـط بصـورت یـک آرزو باقـی میمانـد. بـه همیـن دلیـل در ایـن شـرایط مدرسـه و آمـوزگاران بـرای پیشـبرد اهـداف آموزشـی و ثمـر بخشـی کار و تـلاش خـود میبایسـت بـا روشهایـی، زمینه هـای مشـارکت اولیـا را در فراینـد یادگیـری دانـش آمـوز فراهـم نماینـد.

برخی مزایای کاربری والدین

v دریافت پیام تولد فرزندان دلبندشان
v نمودارهای وضعیت درسی – رفتاری
v مدیریت رویدادهای تحصیلی و رفتاری
v شناخت و آ گاهی از عملکرد رفتاری فرزند خود
v کارنامه توصیفی با تمام جزئیات آموزشی و رفتاری
v مداخله بهنگام در امور تحصیلی و رفتاری فرزند خود
v گزارشگیری با بازه زمانی دلخواه، در زمینه تحصیلی و رفتاری
v مشاهده و بررسی آنالین وضعیت تحصیلی و رفتاری فرزند خود
v در دسترس بودن اطالعات تحصیلی و رفتاری به صورت لحظه ای
v امکان تعیین دقیق نقاط قوت فرزند خود به صورت درس به درس و کلی
v امکان تعیین دقیق نقاط ضعف فرزند خود به صورت درس به درس و کلی
v اقدامهای بهنگام در خصوص جلوگیری از افت تحصیلی با توجه به اطالعات لحظه ای
v ارسال پیام حضور و غیاب دانش آموز در مدرسه، بعد از ورود همکار به کالس در اولین ساعت حضور
v تشویقهای بهنگام و متناسب با زمان و میزان پیشرفت فرزند خود با توجه به اطالعات لحظهای
v سهولت استفادهی والدین، سرعت و دقت باال در انتقال اطالعات، ارائه گزارشهای متنوع
v کاهش محسوس هزینهها در زمینه ی، آموزگار خصوصی، آمد و شد به مدرسه، خرید کتب کمک درسی و …
v نتیجـه ایـن مشـارکت اولیـا و مربیـان اعتمادسـازی اسـت کـه باعـث رشـد و سـازندگی و پیشـرفت دو جانبـه خواهـد شد.در نهایـت میتـوان گفـت موفقیـت تحصیلـی و تربیتـی دانـش آمـوزان، در گـرو ارتبـاط مسـتمر، موثـر و همـکاری دو نهـاد خانـه و مدرسـه اسـت.


برخی امکانات نابو (ویژه ی والدین)

( صفحه اصلی) داشبورد

در صفحه اصلی اطالاعات اولیه از مشخصات فردی و اطالعات درسی دانش آموز قابل رویت میباشد.

نمادهـا (مدالهـا): نمایشـگر تعـداد نتایـج ارزشـیابیهای دانـش آمـوز میباشـد.

مـدال طـا نمـاد خیلـی خـوب – مـدال نقـره نمـاد خـوب – مـدال برنـز نمـاد قابـل قبـول – کتـاب نمـاد نیـاز بـه تـلاش

کارنمای درسی فرزندم

در ایــن پنــل هــر ارزشــیابی از آموخته هــای دانــش آمــوز کــه توســط آمــوزگار بــه عمــل آمــده اســت، بــه صــورت تفکیـک شـده (شـامل: تاریـخ، عنـوان درس، فصـل، انتظارهـای آموزشـی و همچنیـن نتیجـه عملکـرد ) بـرای والدیـن قابــل مشــاهده میباشــد.


کارنمای رفتاری فرزندم

در ایـن قسـمت هـر رفتـاری کـه در مدرسـه از دانـش آمـوز مشـاهده شـده (هم در کلاس و هـم در محیـط مدرسـه) شـامل رفتارهـای مطلـوب و رفتارهـای نیـاز بـه اصـلاح، جهـت آ گاهـی و همراهـی والدیـن قابـل مشـاهده میباشـد.

برخی گزارشات نرم افزار ویژه ی والدین

با گزارش کلی تحصیلی فرزندم پـدران یـا مـادران در یـک نـگاه بـه سـادگی میتواننـد نقـاط قـوت و ضعـف فرزنـد خـود را در درسهـای مختلـف مشـاهده نماینـد

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

wpChatIcon
wpChatIcon