تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

مدرسه ابتدایی ویژه برای کودکان و جوانانی که دچارمعلولیت ذهنی هستند

دوران نُه ساله ابتدایی و راهنمایی در سوئد اجباری است. همه ُه سال به مدرسه میروند. اکثر کودکان پاییزسالی که هفت سالشان ن ِرم میشود مدرسه را شروع میکنند. یک سال تحصیلی شامل دو ت میباشد، ترم پاییز و ترم بهار. کودکانی که دچار معلولیت ذهنی هستند اکثراً از عهده مدارس عادی برنمی آیند.دراینصورت کودک میتواند درعوض به مدرسه ویژه برود. این نوع مدرسه شکل خاص خود را دارد بطوری که تحصیالت با شرایط و نیاز دانش آموزتناسب دارد. هر دانش آموزی حق رشد و تکامل در مدرسه و کسب شادی از این پیشرفت را دارد. اگر دانش آموزی بعد ازنه سال درمدرسه ابتدایی ویژه سطح معلوماتش به حد مطبوع نرسد، آن شاگرد حق تحصیل دو سال اضافه بر آن را دارد. قبل از اینکه دانش آموزی مدرسه ابتدایی ویژه را شروع کند بایستی بررسی و تحقیقاتی انجام شود. نظراتی از دید تعلیم و تربیتی، روانشناسی، پزشکی و اجتماعی داده شود. مدرسه با پدرومادرمشورت کرده وشما قبل ازنام نویسی باید رضایت خود را اعالم نمائید. به نظرودید فرزند نیز باید تا حد ممکن توجه شود. تحصیالت در مدرسه ابتدایی ویژه بغیراز دادن دانش باید به پیشرفت انفرادی ، مشارکت اجتماعی و دادن یک پایه واساس خوب برای شرکت در جامعه کمک کند. بعد از پایان دوره ابتدایی و راهنمایی دانش آموز میتواند دردوره چهارساله دبیرستان ویژه دانش آموزان توانخواه ادامه تحصیل دهد. ٔ بر خالف دوره راهنمایی ویژه دوره دبیرستان ویژه دانش آموزان توانخواه اختیاری میباشد. هدف این است که دانش آموزازعهده کارو وظایف عادی درزندگی شغلی برآید. هم دوران ابتدایی راهنمایی ویژه و هم دروان دبیرستان ویژه دانش آموزان توانخواه مجانی است. بدین معنی که شما بعنوان پدر و مادر برای تحصیالت، کتاب و لوازم تحصیل پولی نمی پردازید.

مدرسه ابتدایی وراهنمایی دانش ویژه خود را با کودک انطباق میدهد مدرسه ابتدایی ویژه انعطاف پذیر است و تمرینات و فراگیری را طوری تطبیق میدهد که مناسب قدرت توانایی فرزندتان باشد. شاگردان درسهای مختلف و مباحثی را میخوانند. تدریس میتواند شامل دروسی همانند برنامه های درسی مدار س عادی باشد ولی نه با همان شرایط وسطح معلومات و یا سرعت درسی. درمدرسه ابتدایی ویژه یک رشته خاصی بنام مدرسه کارآموزی وجود دارد. این مخصوص دانش آموزانی است که مشکل درسی یا مشکل دربخشی ازدرسها دارند.

کارنامه و مدرک تحصیلی مدرسه ابتدایی ومتوسطه دانش آموزان توانخواه اگر شاگردی و یا پدر یا مادری درخواست کنند، به دروس مدرسه ِرمی از کالس ۶ تا ۹ نمره میدهند. ابتدایی ویژه در پایان هر ت در مدرسه ابتدایی ویژه و دبیرستان ویژه پنج نوع نمره مختلف وجود دارد:A ,B ,C ,D و E .A باالترین نمره و نمره E کمترین نمره است. اگر دانش آموز ازعهده شرایط E برنیاید هیچ نمره ای داده نمیشود. نمره F و یا خط تیره استفاده نمیشود. بعد از پایان تحصیالت، تمامی دانش آموزان مدرک کارنامه مدرسه ابتدایی ویژه را به همراه یک بررسی و برداشت از تحصیالت تکمیل شده را دریافت میکنند. رشته های سراسری در دبیرستان ویژه دانش آموزان توانخواه • اداری، تجاری و کاربا کاال • کارهای هنری و زیباشناسی • امالک، ساختمان و تأسیسات • رسیدگی و مراقبت از خودرو واجناس • کارهای دستی و تولیدات • هتل داری، رستوران و شیرینی پزی • تندرستی، مراقبت وپرستاری • جامعه شناسی، طبیعت و زبان • جنگلداری، زمین و حیوانات موضوعات درسی در رشته های انفرادی فهرست کلیه دروس • زیبایی شناسی • خانه داری و امور مصرف کنندگان • ورزش و سالمتی • طبیعت و محیط زیست • مردم و جامعه • زبان و ارتباطات بغیراز این رشته القایی یا آشنایی برای دانش آموزان دبستان ویژه وجود دارد که سمت وسوی آنها آشنایی با حرفه یا فراگیری زبان میباشد. کمون موظف است دوره های مقدماتی حرفه ای و گزینه هایی که برای دانش آموز طراحی شده در اختیار آنان قرار دهد. دبیرستان ویژه کمون محل اقامت شما باید درابتدا کنترل کند که آیا دانش آموز متقاضی واجد شرایط برای دبیرستان ویژه هست یا نه. این تصمیم درادامه تحقیقات مربوط به دبستان ابتدایی ویژه است. این کنترل شامل مسائل آموزشی، روانی، پزشکی و اجتماعی می باشند. دبیرستان ویژه به مدت چهارسال بطول می انجامد. میتوان بین رشته های سراسری و رشته های انفرادی را انتخاب کرد. هدف ازآموزش این است که دانش آموزازعهده کارو وظایف عادی درزندگی شغلی برآمده ویا بتواند ادامه تحصیل بدهد. دانش آموزانی که نتوانند در کالسهای رشته سراسری شرکت کنند دررشته اختصاصی انفرادی شرکت میکنند. رشتی های انفرادی برمبنای شرایط ونیاز دانش آموز وفق داده میشود. دوره تحصیالت بطوری شکل داده شده که مشارکت اجتماعی را ترویج دهد. همچنین پیشرفت وتوانایی دانش آموز را تکامل داده که بطور مستقل و به همراهی دیگران دانش وعلم کسب کند. همه دانش آموزان باید یک برنامه ریزی تحصیلی انفرادی داشته باشند. ترتیب دروس بدین صورت است تدریس دررشته های سراسری در دبیرستان ویژه تشکیل شده از موضوعاتی است که شامل درسهای مختلف است. ● بعضی از دروس در تمامی رشته ها مشترک است. اینها عبارتنداز انگلیسی، زیبایی شناسی، تاریخ، ورزش و تندرستی، ریاضیات، علوم طبیعی، دینی معلومات اجتماعی و زبان سوئدی ویا سوئدی بمثابه زبان دوم. ● در ضمن در هر رشته می توان دروسی را در سطحی گسترده تر مطالعه نمود.هدف از این کار آشنایی بیشتر دانش آموزان با برخی مشاغل و دروس می باشد. ● دانش آموز باید دو درس مربوط به انتخاب انفرادی را نیزانتخاب کند. تمامی رشته ها شامل آموزش کاری در محل کار میباشند. دوره دبیرستان ویژه میتواند بصورت کارآموزی اجرا شود. بدین معنی که حداقل نیمی از دوره درمحل کار انجام میشود. انتخاب کردن مدرسه هنگام انتخاب رشته و مدرسه میتوان از مشاورین تحصیلی کمک گرفت. این مشاوران در کلیه مدارس چه دبستان ابتدایی و چه دبیرستان حضور دارند. خود دانش آموزمیتواند چه درداخل کمون شهرخود ویا خارج ازآن مدرسه مورد عالقه خود را پیشنهاد دهد. کمون ها خود مدارسی دارند ولی مدارس غیر دولتی هم وجود دارند. یک مدرسه غیر دولتی بصورت شرکت، بنیاد و یا مؤسسه گردانده میشود. کلیه مدارس رایگان هستند و میزان انتظارات بر سطح آموزش آنها یکی است. کسیکه به دبیرستان ویژه میرود حق برخورداری ازکمک هزینه تمدید شده فرزند را دارا میباشد. دانش آموزی که رشته القایی را میخواند ازکمک هزینه تحصیلی برخورداراست. کسی که در کمون دیگری و یا درمدرسه غیر دولتی درس میخواند باید این کمک را در کمون شهرخود درخواست کند. در بعضی موارد کمک هزینه شبانه روزی )کرایه( هم پرداخت میشود. دانش آموز مسئولیت گرفته و تأثیر میگذارد همه ی دانش آموزان باید بتوانند در مسائل مربوط به مدرسه نقش داشته باشند و مسئولیت بپذیرند. مدرسه بر مبنای ارزشهای دمکراسی ، بمثابه بخشهای دیگر جامعه حرکت میکند. درهرترم حداقل یک بار شما و فرزندتان معلم را میبینید تا در مورد مسائل درسی فرندتان صحبت کنید. این گفتگو »utvecklingssamtal .» ٔ نامیده میشود. شما درباره وضعیت درسی فرزندتان واینکه آیا او ازمدرسه راضی است صحبت میکنید. از طریق این جلسه ها شما می توانید در روند کار مدرسه تاثیر بگذارید و در اینجا به دانش آموز و اولیا این فرصت داده می شود تا سواالت خود را مطرح کنند. تدریس زبان مادری و حمایت های ویژه آیا فرزند شما زبان مادری دیگری غیر از سوئدی دارد؟ اگر فرزند شما زبان مادریش نسبتاً خوب باشد و شما این زبان را درمنزل صحبت میکنید، فرزند شما حق آموزش زبان مادری را دارد. درصورت دسترسی به معلم میتوان این را فراهم کرد. فرزند شما حق گرفتن کمک برای راهنمایی درسی را به زبان مادری خود دارد. در دوره القایی دبیرستان ویژه امکان دوره آموزشی سوئدی برای دانش آموزانی که تازه وارد سوئد شده اند هم وجود دارد. دانش آموزانی که دردبستان ویژه درس خوانده اند میتوانند کمکهایی از طریق یک دوره آموزشی ، بطور مثال دوره آموزش کاری ویا انتخاب فردی دریافت نمایند. دانش آموزی که دریک رشته سراسری دردبیرستان ویژه مشغول به تحصیل است اگر احتمال گرفتن نمره قبولی در درسی را نداشته باشد، حق استفاده از حمایت و پشتیبانی ویژه ای را دارد. دانش آموز، ولی، معلم و مدیر مدرسه درجلسه ای برای به توافق رسیدن به اقدامات الزم شرکت میکنند. دراین برنامه ریزی اقدامات الزم باید ذکر شود که مدرسه به چه صورتی ازدانش آموز پشتیبانی و حمایت کرده و دانش آموز خود چه کارهایی باید انجام دهد که نمره ی قبولی یعنی E را بگیرد.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

wpChatIcon
wpChatIcon