تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

شرح وظایف و مسئولیت ها ی مدیر مدرسه

کلیه کارها و اقداماتی که در محیط مدرسه انجام می پذیرد زیر نظر مدیر مدرسه خواهد بود و مدیر مدرسه از نظر حسن اجرای امور پرورشی ، آموزشی و اداری در مقابل اداره آموزش و پرورش محل مسئولیت تام دارد وظایف او بشرح زیر میباشد. 1 ـ نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای فوق برنامه و مراقبت در پیشرفت امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه بر مبنای برنامه های مصوب. 2 ـ هدایت و همکاری با کارکنان آموزشی و اداری در حسن اجرای برنامه ها و وظایف مصوب و راهنمائی آنان در جهت هماهنگ ساختن فعتلیتهای روزانه و نیل به کیفیت مطلوی جریان کار آموزشی، تربیتی و اداری مدرسه. 3 ـ اقدام به تشکیل شوراها بویژه شورای معلمان و گروههای آموزشی، پرورشی و نظارت مستقیم بر فعالیت آنان از طریق شرکت مستمر در جلسات مربوط و ارسال پیشنهادهای ارائه شده به اداره متبوع جهت اقدام لازم. 4 ـ تشکیل جلسات عمومی اولیاء دانش آموزان و کلاسهای آموزش خانواده برای آنان. 5 ـ اقدام به تشکیل انجمن اولیاء و مربیان کشور در جلب مشارکت اولیاء دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشی و تشکیل جلسات و انجام فعالیتهای مربوط به آن بر طبق اساسنامه و دستورالعملهای صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش و نظارت بر حسن اجرای وظایف انجمن اولیاء و مربیان. 6 ـ حضور در کلاس درس معلمان ومربیان ومشاهده روش کاروتدریس آنان و مشاوره برای اصلاح پیشبرد روشها . 7 ـ دعوت از روحانیوین و صاحبنظران و اساتید متعهد و اگاه به مسائل تعلیم و تربیت بمنظور انجام مشاوره و راهنمائی و ایجاد هماهنگی بین اولیاء و مربیان در اجرای شیوه های تربیتی و ارتقاء فکری علمی و ایمان کارکنان مدرسه با هماهنگی منطقه ذیربط. 8 ـ بررسی و شناسائی معلمان و مربیان و دیگر کارکنان مدرسه که نیازمند به دوره های بازآموزی و کار آموزش هستند و معرفی آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم. 9 ـ کوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی کارکنان و دانش آموزان و آشنا کردن دانش آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه. 10 ـ شرکت فعال در دوره های کارآموزی و گردهم آئیها جلسات پرورشی، آموزشی و اداری که از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای مربوط تشکیل میشود و کوشش در بهره گیری از نتایج بررسیها برای بهبود امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه از طریق طرح مسائل مربوط در شوراهای معلمان و مربیان و دیگر کارکنان. 11 ـ نظارت بر رفتار و رابط دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اتخاذ روشها و تدابیری که همکاری و هماهنگی صمیمانه بین آنان را فراهم آورد. 12 ـ کسب اطلاع مستمر و دقیق از پیشرفت یا عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان و همکاری و تبادل نظر با اولیاء و راهنمائی آنان جهت نیل به پیشرفت کار مدرسه و رفع دشواریها. 13 ـ ابلاغ کتبی نتایج امتحان دانش آموزان و اعلام نظریات معلمین به اولیاء دانش آموزان بمنظور بررسی علل رشد یا افت تحصیلی. 14 ـ کوشش در گسترش فضای مدرسه و تجهیز آن به نمازخانه، سالن سخنرانی، کتابخانه و وسایل ورزشی بهداشتی و وسایل آموزشی، پرورشی دیگر با بهره گیری از همکاری و خدمات فکری و اجرائی اولیاء و انجمن اولیاء و مربیان و افراد خیر. 15 ـ نظارت و مراقبت در استفاده از وسایل کمک آموزشی و ثبت فعالیتهای انجام شده از سوی معلمان در دفاتر ذیربط و اهتمام در آماده نگهداشتن تجهیزات وسایل کار و امکانات برای استفاده مطلوب دانش آموزان و دخالت دادن و چگونگی فعالیت در دروس عملی در ارزشیابی. 16 ـ کوشش در انجام فعالیتهای تربیتی و اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروهها و انجمنها دانش آموزی با رعایت مقررات. 17 ـ همکاری و هماهنگی با سایر سازمانها و نهادها براساس ضوابط مقرر. 18 ـ اقدام به ایجاد محیطی کاملاً مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان به خدا و تقوی و پیشگیری از نفوذ آفات فکری و اخلاقی و شکوفا شدن استعدادها. 19 ـ نظارت دقیق بر نحوه رفتار و کردار و پوشش اسلامی دانش اموزان در داخل و خارج از مدرسه براساس موازین و دستورالعملهای مربوط. 20 ـ نظارت براجرای مراسم صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت. 21 ـ سعی در شناخت دانش آموزان کم بضاعت و ایجاد زمینه کمک با حفظ شئون و شخصیت آنان. 22 ـ نظارت برحسن اجرای امتحانات کتبی، شفاهی و عملی و نحوه تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان از سوی معلمان. 23 ـ اهتمام در مورد شناسائی دانش آموزانی که ناهنجاریهای رفتاری، نارسائیهای اخلاقی و مشکلات خانوادگی دارند با همکاری معلمان و اغدام در اصلاح و رفع مشکلات آنان به طرق مقتضی. 24 ـ نظارت بر حسن اجرای امتحانات تشخیصی، تدریجی، پایانی دانش اموزان با رعایت مفاد آئین نامه و دستورالعملها. 25 ـ ثبت نام بموقع دانش آموزان براساس آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده. 26 ـ پیشنهاد سازمان آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه حداقل یکماه قبل از شروع سال تحصیلی به اداره آموزش و پرورش محل با توجه به درجه مدرسه و ضوابط مصوب سازمانی. 27 ـ تقسیم کار با توجه به شرح وظایف افراد و تنظیم برنامه کار هفتگی کلاسها و ابلاغ بموقع ان به معلمان و دانش آموزان. 28 ـ ابلاغ مفاد آئین نامه ها و شرح وظایف معلمان و کارکنان و بخشنامه ها و دستورالعمل های واصله به افراد ذیربط و نظارت و مراقبت کامل در اجرای آنها. 29 ـ رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعلام بموقع غیبت آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع و کوشش در اداره کلاسها در صورت غیبت معلمان با همکاری معاون و دیگر معلمان و مربیان. 30 ـ حضور در مدرسه حداقل نیمساعت قبل از شروع کار مدرسه و عدم خروج از آن مادامیکه تمام دانش آموزان و کارکنان خارج نشده اند مگر در موارد ضروری و استثنائی. 31 ـ دایر نگهداشتن مدرسه در ایام تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستورالعمل های صادره از وزارت آموزش و پرورش. 32 ـ نظارت مستقیم و دقیق بر تهیه و تنظیم دفتر امتحانات، دفتر آمار، لیست مشخصات دانش آموزان و نتایج امتحانات و کارنامه تحصیلی و ارسال بموقع گزارشهای لازم به اداره آموزش و پرورش و تایید مندرجات دفاتر و بستن بموقع آنها و مراقبت و دستورالعمل های مربوط. 33 ـ مراقبت در حفظ ساختمان و اموال و نظارت بر حسن اجرای امور مالی مدرسه و تنظیم دفاتر مربوط و اسناد لازم بر مبنای مقررات مالی، کوشش در آماده بودن سوابق برای بررسی مقامات مربوط. 34 ـ مراقبت کامل در تامین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اهتمام در پیشگیری از سوانح و رساندن کمکهای اولیه برای افراد سانحه دیده و مطلع ساختن هرچه سریعتر اولیاء دانش آموزان و اداره آموزش و پرورش از جریان امر در هر مورد که اتفاقات غیر منتظره در مدرسه وقع یابد. 35 ـ اتخاذ تدابیر لازم بمنظور مراقبت بر جریان فعالیتهای رسمی و جنبی آموزشی، پرورشی دانش آموزان اوقات رسمی و فوق برنامه. 36 ـ نظارت بر حسن انجام وظایف کلیه کارکنانا مدرسه و تنظیم پرونده خدمت برای هر یک و ثبت چگونگی کار و رفتار و حضور و غیاب آنان بمنظور فراهم ساختن موجبات ارزشیابی مداوم کامل. 37 ـ تشکیل جلسه شورای معلمان و انتخاب یکی از معلمان یا معاونین مدرسه بعنوان ناظر بر برگزاری امتحانات و همکاری با مدیر بمنظور حسن اجرای امتحانات. 38 ـ تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش بمنظور رفع مشکلات احتمالی کارکنان مدرسه و کوشش در زمینه رفع گرفتاری ها در حد اماکن. 39 ـ شناسائی کارکنان علاقه مند، شایسته و فعال و معرفی به مقامات ذیربط جهت تقدیر و تشویق انان و همچنین شناسائی افراد کم کار و سهل انگار و خاطی و معرفی آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم. 40 ـ پاسخگوئی به سئوالات اولیای دانش آموزان و دیگر مراجعان مربوط. 41 ـ نظارت بر تنظیم و استفاده صحیحی و کامل از دفتر کلاسی روزانه دانش آموزان از سوی معلمان و مراقبت در نگهداری آن. 42 ـ انجام وظایف کارکنان اداری مدرسه در غیاب آنان با همکاری دیگر کارکنان و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه.
مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *