رابط کاربری مدیر 

هوش سازمانی, مدیران را برای تصمیم گیری در همه عوامل موثر بر سازمان تحت مدیریت خود ( مدرسه ) توانمند می سازد. بهبود عملکرد مدرسه، قابلیت های تحلیل، گزارش گیری و نظارت همه جانبه جزء اولویت های کنونی مدیران خلاق و بروز می باشد