رابط کاربری آموزگار

آموزگارانی که به طور آگاهانه از سنجش برای حمایت از یادگیری استفاده می کنند، قادر خواهند بود که از طریق تفسیر اطلاعات حاصل از سنجش، تجزیه و تحلیل آن ها و تصمیم گیری های آموزشی، فهم و بد فهمی های یادگیرندگان را درباره ی برنامه و محتوای تدریس شده آشکار کنند.