تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

دسترسی کامل مدیر به اطلاعات مدرسه

رابط کاربری مدیر دبستان

هوش سازمانی، مدیـران را بـرای تصمیـم گیـری در همـه عوامـل موثـر بـر سـازمان تحـت مدیریـت خود (مدرسـه) توانمنــد میســازد. بهبــود عملکــرد مدرســه، قابلیت هــای تحلیــل، گــزارش گیــری و نظــارت همــه جانبــه جــزء اولویت هــای کنونــی مدیــران خــلاق و بــروز میباشــد.
امــروزه نــرم افزارهــا، عوامــل حیاتــی بــرای اداره ی مــدارس هســتند. ایــن نــرم افزارهــا و سیســتم ها بــا تبــادل اطالاعـات و تعامـل داده هـا و … عامـل افزایـش کارایـی مـدارس و یکپارچگـی فرایندهـا بـوده و نهایتـا منجـر بـه تاثیــرات مثبــت بــر تصمیم گیــری و برنامه ریزی هــای جامع تــر خواهنــد شــد.
ویژگیهای کاربری نابو (ویژه مدیران)
کاهش حضورهای غیرضروری والدین در مدرسه
ارتقاء مدرسه در راستای شعار هوشمند سازی مدارس
کمک به افزایش کارایی عملکرد مدیر در تصمیم گیری ها
پاسخگویی به انتظارات ذینفعان مدارس هوشمند
نظارت، بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد کادر آموزشی و اداری
امکان قضاوت عادالنه در خصوص عملکرد کادر آموزشی و اداری
امکان جذب دانش آموزان بیشتر با ارائهی خدمات متمایز و بروز
پشتیبانی و مشارکت والدین و گروههای ذینفع در فرایند یادگیری دانش آموزان
کاهش هزینه های طراحی انواع نمودارها و گزارشات با استفاده از امکانات این نرم افزار
ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی های مستمر و متناسب با استعداد و پیشرفت دانش آموزان
همراه نمودن کادر آموزشی مدارس با روندهای نوین آموزشی، مبتنی بر نیازمندی های مدارس هوشمند
شـاخص و برنـد شـدن مدرسـه، بـا توجـه بـه خالقیـت مدیـر در اسـتفاده از فناوری هـای نویـن در آمـوزش و
مدیریـت مدرسـه


برخی امکانات نرم افزار نابو (ویژه ی مدیر)

پیام ها

بـا روی کار آمـدن برنامه هـای پیـام رسـان تحـول بزرگـی در زمینـه ارسـال پیـام صـورت گرفتـه و هـم اکنـون تقریبـا ارسـال و دریافـت اس ام اس روش منسـوخ شـدهای بـه شـمار مـیرود. بـا اسـتفاده از برنامـه ی پیـام رسـان نابـو میتـوان بـه راحتــی و تنهــا بــا اتصــال بــه اینترنــت بــدون هیــچ محدودیتــی ما بیــن فرسـتنده و مخاطبیــن، پیـام ارسـال و دریافـت نمـود. برنامـه پیـام رسـان نابـو دارای قابلیت هـای متنوعـی میباشـد ازجملـه ارسـال پیـام بـرای یـک یـا چنـد نفـر همزمـان، امـکان سـاخت گروه هـای مختلـف از مخاطبیـن، مشـاهده وضعیـت پیامهـای ارسـال شـده و …


حضور و غیاب

چگونه میتوان بهترین روش را برای بهبود حضور و غیاب در مدارس ابتدایی تعیین نمود؟

یکـی از مهمتریـن دغدغه هـای همیشـگی والدیـن، نگرانـی از وضعیـت حضـور و غیـاب فرزندانشـان در مدرسـه میباشـد. همچنیـن نظـارت و کنتـرل بـر رفـت و آمـد دانـش آمـوزان یکـی از بزرگتریـن مسـائل کادر اداری مـدارس بـوده و همیشـه مدیـر و معاونیـن را درگیـر خـود نمـوده اسـت. بهـره گیـری از یـک نـرم افـزار حضـور و غیـاب قدرتمنـد، مناسـب تریـن راهـکار، جهـت مرتفـع نمـودن مشـکالت مذکـور میباشـد، حضـور و غیـاب نابـو بـا عملکـردی درسـت و دقیـق از وضعیـت تـردد دانـش آمـوزان یکـی از راه حل هایـی اسـت کـه بـه لطـف پیشـرفت تکنولـوژی و فنـاوری اطالعـات آسـودگی خیـال را بـه مسـئولین مدرسـه و پـدر و مادرهـا هدیـه نمـوده اسـت.

ویژگی و امکانات سیستم حضور و غیاب

کاهش استفاده از کاغذ

دارای کاربری ساده و قدرتمند

تهیه گزارش دربازه زمانی دلخواه

کاهش فشار و استرس مدیران مدارس

ایجاد حس امنیت و اعتماد برای والدین دانش آموزان

صرفه جویی در زمان به دلیل عدم حضور غیاب سنتی (دستی)

وجود یک سیستم اطالعاتی آنالین، جهت آ گاهی والدین از وضعیت حضور و غیاب فرزندانشان

ذخیــره اطالعــات و تهیــه گزارش هــای متنــوع روزانــه، هفتگــی، ماهانــه و یــا در بــازه زمانــی دلخــواه از وضعیــت تــردد دانش آمــوزان

پایش عملکرد ثبت ارزشیابی درسی و رفتاری آموزگاران

نظـارت یکـی ازحلقه هـای مفقـوده در نظـام آموزشـی اسـت و لـزوم آن در هـر زمـان و در هـر رده آموزشـی احسـاس میشـود و بـه منزلـه یـک فراینـد دائمی بایـد در مدرسـه ایفـای نقـش کنـد. نظـارت و راهنمایـی آموزشـی جـزء وظایـف مهـم مدیـران مـدارس میباشـد، هـدف از قـراردادن نقـش نظـارت بـه طـور رسـمی، حـل و فصـل مسـائل و مشـکالت آموزشـی آمـوزگاران، اصـاح فراینـد تدریـس و یادگیـری و ارتقـای کیفیت عملکرد آموزگاران و در نتیجه دانش آموزان است. متاســفانه اکثــر آمــوزگاران نظــارت بوســیله مدیرانشــان را نوعــی مداخلــه یــا ایجــاد مزاحمــت در کار خــود تلقــی میکننـد و اصـوال از ایـن کار بیمنـاک هسـتند. لـذا الگوهـای سـنتی نظـارت غیـر مؤثـر میباشـند، لـذا بـرای کسـب نتایـج مطلـوب تـر آموزشـی، نواندیشـی، نوگرایـی و نـوآوری در نحـوه نظـارت و بررسـی عملکـرد آمـوزگاران مـورد انتظـار اسـت.

در نـرم افـزار نابـو از طریـق نمودارهـای ثبـت ارزشـیابیهای درسـی و رفتـاری، امـکان نظـارت و ارتقـای کیفیـت عملکـرد آمـوزگاران، ارتقـاء و حفـظ نتایـج مطلـوب آموزشـی، کاهـش هزینه هـا و ارتبـاط سـازنده بـا همـکاران، در دسـترس مدیـران مـدارس قـرار داده شـده اسـت.

پایش عملکرد تحصیلی و رفتاری دانش آموزان

در شـرایط دنیـای امـروز بـه منظـور صرفه جویـی در زمـان، افزایـش دقـت نظـر، آنالیـز وضعیـت درسـی و رفتـاری بایــد از ظرفیت هــای موجــود در نــرم افزارهــا و اپلیکیشــن ها در سیســتم آمــوزش اســتفاده نمــود، زیــرا یکــی از مهمتریـن برنامه هـا جهـت کیفیـت بخشـی بـه فعالیت هـای آموزشـی، پایـش و بررسـی عملکـرد درسـی و رفتـاری دانش آمـوزان بـه صـورت یـک فراینـد، در طـول سـال تحصیلـی میباشـد.

در قسـمت وضعیـت درسـی و رفتـاری نـرم افـزار نابـو، عملکـرد تحصیلـی و رفتـاری دانشآمـوزان توسـط مدیـر، مــورد بررســی قــرار میگیــرد تــا مولفههــای تأثیرگــذار در افــت تحصیلــی یــا پیشــرفت آنهــا و دیگــر عوامــل موثــر شناســایی و جهــت برنامهریزیهــای کاربــردی از آنهــا اســتفاده شــود.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *