كارهاي بزرگ با گام هاي كوچك آغاز مي شود
ما براي گام هاي كوچك فرزند شما برنامه هاي بزرگ داريم.

با مديريت آقاي ملكي
كارشناس نمونه استاني جشنواره شهيدرجايي و معلم نمونه استاني اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهاي  استان تهران

مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه برای معلم ها

نرم افزار مدیریت مدرسه یک رسانه جدید برای تعامل دانش آموزان و معلمان فراهم می کند. این نرم افزار مدیریت مدرسه مزایای متعددی برای معلمان دارد، از جمله:

حضور و غیاب خودکار دانش آموزان
مدیریت کامپیوتری نمرات دانش آموزان
ایجاد جدول زمانی
صرفه جویی در زمان و در نتیجه داشتن بیشتر برای دانش آموزان
تعامل موثر و مفید با والدین دانش آموزان
دسترسی به انجمن مشترک دانش آموزان و والدین
دسترسی به حضور خود و حضور دانش آموزان
سازمان دهی بهتر فعالیت های مدرسه
مدیریت اطلاعات کلاس و گزارش های تحلیلی
سیستم پیام رسانی داخلی

مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه برای دانش آموزان

تعدادی از مزایای نرم افزار مدرسه برای دانش آموزان به قرار زیر است:

تعامل پیشرفته با معلم ها، والدین و هم کلاسی ها ارسال تکالیف با وجود ارزشیابی های رفتاری و درسی دانش آموزان می توانند از نقاط قوت و ضعف خود مطلع شوند
دسترسی به حضور و غیاب، جدول زمانی، نمرات و برنامه ها
اطلاع یافتن به موقع در مورد رویدادهای مدرسه و تعطیلات

این نرم افزار ارزیابی را در هر مکان و هر زمان ممکن می سازد:

با کمک نرم افزار مدیریت مدرسه دانش آموزان، مدیریت مدرسه و والدین قادر به مشاهده اطلاعات خاصی مانند پذیرش، حضور، تکالیف و همچنین یادداشت های مدرسه، جدول زمانی و غیره می باشند . به تمامی این اطلاعات می توان در هر زمان و در هر نقطه دسترسی داشت. روزهایی که پدر و مادرها مجبور بودند دفتر رابط روزانه هر بچه را چک کنند ،گذشته است.