مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه برای اولیاء

در زندگی پر مشغله ی امروزی، که اغلب والدین هر دو سر کار می روند یا در فاصله دوری از مدرسه یا موسسه آموزشی زندگی می کنند، این که بتوانند به طور شخصی و حضوری از مدرسه بازدید کنند و جویای وضعیت درسی و انضباطی فرزند خود شوند دشوار است. سیستم گزارشدهی در نرم افزار مدیریت مدرسه والدین را قادر می سازد که عملکرد فرزند خود را از هر مکانی-خانه یا دفاتر خود، در هر زمانی پیگیری کنند. برخی از مزایای نرم افزار مدیریت مدارس برای والدین عبارتند از:

  • دریافت پیام تولد فرزندان دلبندشان
  • نمودارهای وضعیت درسی – رفتاری
  • مدیریت رویدادهای تحصیلی و رفتاری
  • شناخت و آگاهی از عملکرد رفتاری فرزند خود
  • کارنامه توصیفی با تمام جزئیات آموزشی و رفتاری
  • مداخله بهنگام در امور تحصیلی و رفتاری فرزند خود
  • گزارشگیری با بازه زمانی دلخواه ، در زمینه تحصیلی و رفتاری
  • مشاهده و بررسی آنلاین وضعیت تحصیلی و رفتاری فرزند خود
  • در دسترس بودن اطلاعات تحصیلی و رفتاری به صورت لحظه ای
  • امکان تعیین دقیق نقاط قوت فرزند خود به صورت درس به درس و کلی
  • امکان تعیین دقیق نقاط ضعف فرزند خود به صورت درس به درس و کلی
  • اقدام های بهنگام در خصوص جلوگیری از افت تحصیلی با توجه به اطلاعات لحظه ای
  • ارسال پیام حضور و غیاب دانش آموز در مدرسه، بعد از ورود همکار به کلاس در اولین ساعت حضور
  • تشویق های بهنگام و متناسب با زمان و میزان پیشرفت فرزند خود با توجه به اطلاعات لحظه ای
  • سهولت استفاده ی والدین، سرعت و دقت بالا در انتقال اطلاعات، ارائه گزارش های متنوع
  • کاهش محسوس هزینه ها در زمینه ی، آموزگار خصوصی، آمد و شد به مدرسه، خرید کتب کمک درسی و …
  • نتیجــه ایــن مشــارکت اولیــا و مربیــان اعتمادســازی اســت کــه باعــث رشــد و ســازندگی و پیشــرفت دو جانبــه خواهــد شد. درنهایت می توان گفــت موفقیــت تحصیلــی و تربیتــی دانــش آمــوزان، در گــرو ارتبــاط مســتمر، موثــر و همــکاری دو نهاد خانه و مدرسه است.