تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

خلاقیت مدیر در مدرسه

تعريف ومفهوم مديريت :

مديريت يعني گردآوري اطلاعات وتنظيم آن ها درجهت انجام کارهاي سازماني يا مديريت عبارت است ازهماهنگي منابع انساني ومادي درجهت دست يافتن به هدفهاي سازمان ودر تعريف ديگر مديريت يعني بوجودآوردن يا تأمين يک محيط مناسب ، براي افراد سازماني درجهت هدف هاي سازمان مي باشد در مديريت کمال مطلوب اين است که بالاترين بهره ازکار گرفته شود واين امر به زور امکان نخواهد داشت زیرا وفا داری ، علاقه به کار و ابتکار عمل را با زور نمي توان در افراد ايجاد کرد بطور خلاصه بايدگفت مديران مؤسسات مدرن امروزي با داشتن آخرين اطلاعات وتکنولوژي وقتي با انسانها سروکار پيدا مي کنند بايد در درجه نخست به نيازهاي آنان توجه داشته باشند تا بتوانند از ابتکار عمل آنان در بالا بردن سطح کارآيي وافزايش بازده کار مؤسسات استفاده کنند .

وظايف مدير آموزشي :

هدف اصلي مديريت آموزشي تسهيل وپيشبرد امرآموزش ويادگيري است که براي رسيدن به اين هدف مديران آموزشي بايد وظايف زير را انجام دهند.

الف – وظايف عمومي:

برنامه ريزي عبارت است از تعيين اهداف وتدارک فعاليتها ، امکانات ووسايل براي تحقق اهداف لذا داشتن طرح وبرنامه کار هفتگي ، ماهانه وسالانه از وظايف مهم يک مدير مؤفق آموزشي است

سازمان دهي : فرا گرد سازمان دهي يعني جريان نظم و ترتيب دادن به کار و فعاليت ، تقسيم وتکليف آن به افراد بمنظور انجام دادن کاروتحقق هدفهاي معيني ميباشدمدير آموزشي بدين منظور بايد هماهنگي هاي لازم را بين افراد وواحدهاي مختلف به وجود آورد .

هدايت ورهبري :رهبري در مديريت ، فراگرد اثر گذاري ونفوذدر رفتاراعضاي سازمان براي ياري وهدايت آنها درايفاي وظايفشان است لذا يک مدير مدرسه بايد قبل ازهرچيز يک رهبر آموزشي باشدچراکه رهبرآموزشي بابرقراري ارتباط متقابل با کارکنان انگيزه کار وفعاليت را در آنها بوجودمي آورد وهمواره مشکلات وکشمکش هاي آنها را حل مي نمايد . نظارت وکنترل : نظارت وکنترل فراگرد ارزشيابي عملکرد فردي وسازماني است براي آن که معلوم شودآيا هدفهاي سازمان تحقق پيدا کرده يانه. يک مديرخوب ابتدا ملاکها وروشهاي سنجش عملکردرا تعيين مي کندوآن گاه برعملکردها نظارت وآنهارا اندازه گيري مي کندودر ادامه نتايج حاصله را مقايسه ودر پايان براي تصحيح عملکرد ها اقدام مي نمايد

اجزا سيستم مدرسه :

اجزا سيستم يک واحد آموزشي به چهار قسمت زير تقسيم مي شود :1- وروديهاي سيستم مدرسه 2- فرايندهاي مدرسه 3- خروجيهاي سيستم مدرسه 4- بازخورد

– ورودي هاي سيستم مدرسه عبارتند ازدانش آموزان ، معلمان ، منابع فيزيک ، منابع مالي ، دانش نظري وعلمي فني وپژوهشي

– فرايندهاي مدرسه عبارتنداز : تدريس ، مديريت ، ارزشيابي ، محتوا وروشها به سخن ديگر آنچه در حد فاصل ورود دانش آموزان به مدرسه تا خروج آنان در پايان سال تحصيلي اتفاق مي افتد واز آنها فرد مورد نظر ومعطوف به هدف را مي سازد فرايند ناميده مي شود .

– خروجي هاي سيستم مدرسه دانش آموختگان و فارغ التحصيلان هستند مثلاً دانش آموزان بعنوان وروديهاي سيستم تحت آموزش قرارگرفته ودرمسير وجريان ياددهي- يادگيري ،تغيير رفتار داده ودر پايان سال تحصيلي به مرتبه وقابليتهايي مي رسند .( خروجي )

– منظور از بازخورد رابطه اي است که بين برونداد، درونداد وفرايند، باعمليات سيستم برقرار مي گردد تابراساس مقتضيات محيطي ونيازها به کارسيستم اصلاح گرديده وآن را در تعادل نگهدارد.

مدير مدرسه بايد داراي ويژگيهاي زير باشد .

1- تلاش ، فداکاري ووقت گذاري براي کار

2- تلاش مستمر در جهت افزايش هوش وذکاوت خود داشتن

3- بخشندگي نسبت به ديگران وسخت گيري نسبت به خود داشتن

4- باغلبه برنفس خود ، فاتح ديگران شدن

5- نمونه بودن درفضيلت و عادت هاي پسنديده داشتن

6- روحيه مشارکت داشتن

7- براي انديشه ديگران ارزش قائل شدن

8- دادن آزادي خطر پذيري به نيروهاي کارانديشگر وانديشمند

9- نظارت هوشمندانه داشتن

10- احساس فداکاري شديد داشتن

11- حضور بيشتر در کنار کارکنان داشتن

12- شخصيت دادن به کارکنان

13- کمک به ديگران تاخودشان کار را انجام دهند

14- تشويق همکاران به استفاده از فکر خودشان

15- توانايي سرمايه گذاري در انتقال فن آوري اطلاعات

16- روحيه نوآوري داشتن وتغييرات منطقي را پذيرفتن

17-انديشه هاي کارکنان را بارورساختن ومشارکت دادن آنها در برنامه ريزي

18- به ارتقاي مستمر کيفيت انديشيدن 19- بينشي مبتني برجامعيت کارداشتن

 
 
 
مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *