به منظور مشاركت اولیای دانش آموزان برای كمك به ارتقای فعالیت های آموزش و پرورش و گسترش ارتباط دو كانون مقدس خانه و مدرسه برگزاری انتخابات و تشكیل انجمن اولیا و مربیان واحدهای آموزش یكی از مهمترین وظایف مدیران محترم مدارس می باشد از آن جا كه خانه و مدرسه دو ركن اصلی و موثر در تربیت فرزندان و آینده سازان جامعه هستند ارتباط هماهنگ و همسوی در طول سال تحصیلی بین این دونهاد از نظر كمی و كیفی می تواند بستر مناسبی برای دستیابی به اهداف در امر تعلیم و تربیت فراهم نمایداز آن جا كه انتخاب افراد علاقه مند و آگاه به مسائل اجرائی و تربیتی زمینه لازم برای كارآیی و پویایی واحدهای آموزشی را فراهم می آورد ضروری است اولیای محترم دانش آموزان با تمام توان برای تحقق این مهم همكاری نمایند. به همین منظور وظایف و حدود اختیارات انجمن اولیا و مربیان به شرح زیر می باشد..

شرح وظایف انجمن های اولیا و مربیان واحدهای آموزشی

۱_ تأمین مشاركت فكری، فرهنگی، عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه
۲_ برنامه ریزی و تشكیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان
۳_ برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشكیل جلسات آموزش خانواده
۴_ همكاری و مشاركت با شورای معلمان در برگزاری كلاس های فوق برنامه
۵_ مشاركت در اجرای برنامه های كارآموزی هنرجویان در هنرستان ها
۶- همكاری و مشاركت با مدیر مدرسه در اجرای فعالیت های پژوهشی، برگزاری اردوهای دانش آموزان و بازدید از مراكز علمی، آموزشی و فرهنگی
۷_ همكاری و مشاركت درباره ی چگونگی قدردانی از كاركنان، اولیا و دانش آموزان و اعضای شوراهای مدرسه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
۸_ جلب همكاری اولیای دانش آموزان جهت مشاركت و كمك به ارتقای كیفیت فعالیت های مربوط و ارائه ی پیشنهادهای لازم به مدیر مدرسه
۹_ تلاش و همكاری برای جلب مشاركت اولیای دانش آموزان، صاحب حرف، افراد خیر و موسسات خیریه در تأمین امكانات مورد نیاز و بهبود اداره ی امور مدرسه .
۱۰_ نظارت بر چگونگی اخذ كمك های مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۱_ تشكیل شورای مالی مدرسه با عضویت مدیر مدرسه، رئیس انجمن و نماینده ی شورای معلمان در اولین جلسه ی انجمن.
۱۲_ نظارت بر نحوه ی هزینه ی وجوه حاصل از كمك های مردمی، خدمات فوق برنامه، سرانه دانش آموزان و كمك های شوراهای آموزش و پرورش از طریق شورای مالی، و مطابقت موارد هزینه با برنامه های مصوب شورای مدرسه
۱۳_ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت و آمد دانش آموزان
۱۴_ انتخاب نماینده برای شركت در شورای مدرسه
۱۵_ انجام اموری كه بر اساس بخش نامه های انجمن مركزی اولیا و مربیان به عهده ی انجمن مدرسه محول می گردد.

نابو پل ارتباط لحظه ای بین مدرسه و والدین

با نرم افزار نابو دیگر نیازی به حضور مکرر والدین در مدرسه وجود ندارد زیرا این نرم افزار با امکانات ویژه خود سبب کاهش حضورهای غیرضروری والدین در مدرسه می شود.
والدین محترم دانش آموزان می توانند با نرم افزار نابو لحظه به لحظه از وضعیت تحصیلی و رفتاری فرزند خود مطلع باشند.