تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

برخی از مزایای استفاده از اپلیکیشن نابو

برخی از مزایای استفاده از اپلیکیشن نابو در شـرایط دنیـای امـروز بـه منظـور صرفه جویـی در زمـان، افزایـش دقـت نظـر، آنالیـز وضعیـت درسـی و رفتـاری بایــد از ظرفیت هــای موجــود در نــرم افزارهــا و اپلیکیشــن ها در سیســتم آمــوزش اســتفاده نمــود، زیــرا یکــی از مهمتریـن برنامه هـا جهـت کیفیـت بخشـی بـه فعالیتهـای آموزشـی، پایـش و بررسـی عملکـرد درسـی و رفتـاری دانش آمـوزان بـه صـورت یـک فراینـد، در طـول سـال تحصیلـی میباشـد. در قسـمت وضعیـت درسـی و رفتـاری نـرم افـزار نابـو، عملکـرد تحصیلـی و رفتـاری دانشآمـوزان توسـط مدیـر، مــورد بررســی قــرار میگیــرد تــا مولفههــای تأثیرگــذار در افــت تحصیلــی یــا پیشــرفت آنهــا و دیگــر عوامــل موثــر شناســایی و جهــت برنامه ریزی هــای کاربــردی از آنهــا اســتفاده شــود.

تکالیف

تکلیـف، فعالیتـی هدفـدار و تکنیکـی در خدمت یادگیری یـا بـه عبـارت دیگـر مکمـل یادگیـری اسـت و یـک عامـل تعامـل بیـن آمـوزگار و دانـش آمـوز اسـت نـرم افـزار نابـو بـا ایجـاد امکان ارسـال تکالیف به صورت گروهــی یــا انفــرادی بــرای هــر دانــش آمــوز، متناســب بــا تفاوتهــای فــردی و همچنیــن ثبــت و ارســال بازخــورد بـه موقـع آمـوزگار، بعـد از بررسـی تکالیـف دانـش آمـوزان بـه والدیـن، بسـتر مناسـبی جهـت هماهنگـی و همـکاری بیـن خانـه و مدرسـه را جهـت یـاری رسـاندن بـه دانـش آمـوزان و مداخلـه ی به هنـگام مهیـا نمـوده اسـت. تکالیـف یکـی از زمینه هـای همـکاری واقعـی بیـن آمـوزگار و والدیــن اســت. در واقــع تکلیــف خانــه، پیــام روزانــه آمــوزگار بــه والدیــن اســت و در تســلط دانــش آمــوز بــر واقعیـات و مفاهیـم و همچنیـن برتفکـر نقادانـه و شـکل گیـری نگرشهـا و عـادات ثمربخـش نقـش مؤثـری دارد.

پنل شهریه ی دانش آموزان

نـرم افـزار شـهریه نابـو بـا هـدف نظـارت، مدیریـت و کنتـرل متمرکـز بـر اطالعـات شـهریه ی دانـش آمـوزان و رصـد مسـتمر فراینـد پرداخـت هزینـه هـم از طـرف مدرسـه و هـم والدیـن طراحـی شـده اسـت. اسـتفاده از ایـن پنـل باعــث کاهــش خطاهــای محاســباتی، شــفافیت وضعیــت مالــی دانــش آمــوز، افزایــش ســرعت و دقــت در امــور مربــوط بــه شــهریه و … در مــدارس میگــردد.

تصویری از قسمت وضعیت مالی

نابـو امـکان مشـاهده وضعیـت مالـی دانـش آمـوزان از قبیـل شـهریه، فـوق برنامههـا، هزینههـای جـاری، سـرویس، پرداختیهـا، مانـده و … را از طریـق تلفـن همـراه جهـت بررسـی و نظـارت، بـرای مدیـران و موسسـان فراهـم نمـوده اسـت

کارنامه ها

هـر دانـش آمـوزی ویژگـی منحصـر بـه فـرد خـود را دارد. دریافـت بازخوردهـای منظـم، موثرتریـن راهبـرد بـرای پیشـرفت درسـی و رفتـاری دانـش آمـوزان اسـت. بـا دریافـت بازخوردهـای منظـم وضعیـت آموزشـی و رفتـاری از طریـق قسـمت کارنامههـای نـرم افـزار نابـو، تواناییهـا و نیازهـای دانشآمـوز شناسـایی شـده و امـکان ایجـاد راهکارهــای مخصــوص هــر دانشآمــوز از طــرف مدرســه مهیــا میشــود.

گزارشات رفتاری

دانش آمـوزان بخشـی از جامعـه مـی باشـند کـه تحـت مراقبتهـای نظـام آموزشـی، بـه امـور آمـوزش و تربيـت میپردازنــد. لــذا مدرســه بــه عنــوان بــازوی اجرایــی اصــول تربیتــی نیازمنــد داشــتن گزارشــات روزانــه و دقیقــی از رفتارهــای دانــش آمــوزان، جهــت برنامــه ریــزی و تدویــن برنامههــای پیشــگیری و درصــورت نیــاز اصالحــی میباشـند. نابـو بـا ارائـه ی گزارشـات رفتـاری، قابلیتهـای فـوق را در اختیـار مسـئوالن مدرسـه و والدیـن قـرار داده اســت.

گزارشات حضور و غیاب در دنیـای امـروز فنـاوری اطالعـات، نقـش اساسـی در حوزههـای گوناگـون مدیریـت مدرسـه بـازی میکنـد. یکـی از ایـن قسـمتها کـه بـا ورود فنـاوری اطالعـات، دچـار تحـول اساسـی شـده اسـت، قسـمت حضـور و غیـاب دانـش آمــوزان میباشــد. بــا نــرم افــزار نابــو بــه راحتــی وضعیــت حضــور و غیــاب دانشآمــوزان را بررســی نماییــد و بــه تحلیـل آنهـا بپردازیـد.

رابط کاربری والدین

چنانچــه بتوانیــم یــک سیســتم آمــوزش کیفــی داشــته باشــیم، خانــه بخشــی از ایــن سیســتم محســوب شــده کــه نقــش مهـم و موثـری در امـر آمـوزش و پـرورش ایفـا میکنـد. بدیـن نحـو کـه عـاوه بـر آموزشهـای درون مدرسـه، دانـش آمـوز میتوانــد از آموزشهــای بــرون مدرســه نیــز برخــوردار شــود. در صــورت هماهنگــی کامــل (وجــود سیســتم یــک پارچــه آموزشـی پیوسـتهی خانـه/ مدرسـه ) دانـش آمـوز میتوانـد بطـور مسـتمر تحـت یـک سیسـتم آموزشـی قرارداشـته باشـد.هر چنـد کـه اکثـر والدیـن بخصـوص مـادران ابـراز عالقـهی شـدید بـرای رشـد فرهنـگ و آمـوزش فرزندانشـان دارنـد. امـا بدلیـل نداشـتن ابزارهـای الزم جهـت کمـک در رونـد آمـوزش و ارزشـیابی فرزندانشـان ایـن عالقـه فقـط بصـورت یـک آرزو باقـی میمانـد. بـه همیـن دلیـل در ایـن شـرایط مدرسـه و آمـوزگاران بـرای پیشـبرد اهـداف آموزشـی و ثمـر بخشـی کار و تـلاش خـود میبایسـت بـا روشهایـی، زمینه هـای مشـارکت اولیـا را در فراینـد یادگیـری دانـش آمـوز فراهـم نماینـد.

برخی مزایای کاربری والدین

v دریافت پیام تولد فرزندان دلبندشان v نمودارهای وضعیت درسی – رفتاری v مدیریت رویدادهای تحصیلی و رفتاری v شناخت و آ گاهی از عملکرد رفتاری فرزند خود v کارنامه توصیفی با تمام جزئیات آموزشی و رفتاری v مداخله بهنگام در امور تحصیلی و رفتاری فرزند خود v گزارشگیری با بازه زمانی دلخواه، در زمینه تحصیلی و رفتاری v مشاهده و بررسی آنالین وضعیت تحصیلی و رفتاری فرزند خود v در دسترس بودن اطالعات تحصیلی و رفتاری به صورت لحظه ای v امکان تعیین دقیق نقاط قوت فرزند خود به صورت درس به درس و کلی v امکان تعیین دقیق نقاط ضعف فرزند خود به صورت درس به درس و کلی v اقدامهای بهنگام در خصوص جلوگیری از افت تحصیلی با توجه به اطالعات لحظه ای v ارسال پیام حضور و غیاب دانش آموز در مدرسه، بعد از ورود همکار به کالس در اولین ساعت حضور v تشویقهای بهنگام و متناسب با زمان و میزان پیشرفت فرزند خود با توجه به اطالعات لحظهای v سهولت استفادهی والدین، سرعت و دقت باال در انتقال اطالعات، ارائه گزارشهای متنوع v کاهش محسوس هزینهها در زمینه ی، آموزگار خصوصی، آمد و شد به مدرسه، خرید کتب کمک درسی و … v نتیجـه ایـن مشـارکت اولیـا و مربیـان اعتمادسـازی اسـت کـه باعـث رشـد و سـازندگی و پیشـرفت دو جانبـه خواهـد شد.در نهایـت میتـوان گفـت موفقیـت تحصیلـی و تربیتـی دانـش آمـوزان، در گـرو ارتبـاط مسـتمر، موثـر و همـکاری دو نهـاد خانـه و مدرسـه اسـت.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *