مزیت نرم افزار نابو ویژه دانش آموزان

توسط |2019-03-17T13:38:35+03:30مارس 23rd, 2019|مقالات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , |

اهمیت اپلیکیشن ها در سیستم آموزش و پرورش امـروزه تکنولـوژی موبایـل، نحـوه ی تعامـل بـا کاربـران و مخاطبـان را بـه چالـش کشـیده اسـت، فرقـی نمیکنـد کـه کاربـران مدیـر، آمـوزگار، والدیـن یـا حتـی یـک دانـش آمـوز باشـند. امـروزه حتـی آمـوزگاران و والدیـن، بـرای دسترسـی آسـان و سـریع بـه اطالعـات، اپلیکیشـنها را بـه وب سـایتها ترجیـح میدهنـد. برخی [...]