مزایای نرم افزار نابو ویژه اولیا

By |2019-03-17T14:56:18+03:30مارس 25th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , |

از طریـق اپلیکیشـن نابـو حتـی زمانـی کـه والدیـن یـا همـکاران در تعطیـات و یـا در محـل کار خـود نباشـند، میتواننـد بـا همدیگـر ارتبـاط و تعامـل آموزشـی داشـته باشـند.