کارنمای درسی

صفحه اصلی/برچسب: کارنمای درسی

شخصیت فرزندتان را به خاطر نمره ضعیف تخریب نکنید.

By |2019-12-15T09:28:51+03:30دسامبر 15th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

دریافت کارنامه تحصیلی معمولا برای دانش آموزان و والدین آن ها با اضطراب و دلهره همراه است و این استرس در میان دانش آموزانی که به هردلیل امتحان خود را باموفقیت برگزار نکردند، بیشتر دیده می شود. بدون شک همه دانش آموزان در امتحانات نتایج دلخواه و مناسب را بدست نمی آورند و علت این مساله [...]

مزایای نرم افزار نابو ویژه اولیا

By |2019-03-17T14:56:18+03:30مارس 25th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , |

از طریـق اپلیکیشـن نابـو حتـی زمانـی کـه والدیـن یـا همـکاران در تعطیـات و یـا در محـل کار خـود نباشـند، میتواننـد بـا همدیگـر ارتبـاط و تعامـل آموزشـی داشـته باشـند.

Go to Top