دسترسی کامل مدیر به اطلاعات مدرسه

By |2019-03-18T12:14:30+03:30مارس 26th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , |

رابط کاربری مدیر دبستان هوش سازمانی، مدیـران را بـرای تصمیـم گیـری در همـه عوامـل موثـر بـر سـازمان تحـت مدیریـت خود (مدرسـه) توانمنــد میســازد. بهبــود عملکــرد مدرســه، قابلیت هــای تحلیــل، گــزارش گیــری و نظــارت همــه جانبــه جــزء اولویت هــای کنونــی مدیــران خــلاق و بــروز میباشــد. امــروزه نــرم افزارهــا، عوامــل حیاتــی بــرای اداره ی مــدارس هســتند. ایــن نــرم [...]