پلن فروش

طلایی

۱,۳۹۰,۰۰۰

 • پایه نرم افزار ( اپلیکیشن های Android – IOS – وب سایت )
 • ارسال پیام هوشمند سیستمی
 • ارزشیابی هوشمند کیفی توصیفی
 • سیستم هوشمند وضعیت مالی دانش آموز ( شهریه )
 • حضور و غیاب دانش آموزان و پرسنل
 • پنل هوشمند معاون پرورشی
 • آزمون ساز و آزمون آنلاین
 • پنل هوشمند نظر سنجی
 • تکالیف دانش آموزی
 • دفتر دیجیتال فرایند کلاسی
 • صدور کارنامه ( درسی ، رفتاری ) ماهیانه ، ترمی و سالیانه
 • آنالیز یادگیری ( با متد لایتنر )
 • گزارشات تخصصی و هوشمند ویژه مدیران
 • گزارشات تخصصی ویژه آموزگاران
 • گزارشات کاربردی ویژه والدین

نقره ای

۱,۲۶۰,۰۰۰

 • پایه نرم افزار ( اپلیکیشن های Android – IOS – وب سایت )
 • ارسال پیام هوشمند سیستمی
 • ارزشیابی هوشمند کیفی توصیفی
 • حضور و غیاب دانش آموزان و پرسنل
 • آزمون ساز و آزمون آنلاین
 • پنل هوشمند نظر سنجی
 • دفتر دیجیتال فرایند کلاسی
 • صدور کارنامه ( درسی ، رفتاری ) ماهیانه ، ترمی و سالیانه
 • گزارشات تخصصی و هوشمند ویژه مدیران
 • گزارشات تخصصی ویژه آموزگاران
 • گزارشات کاربردی ویژه والدین

برنزه

۱,۰۹۰,۰۰۰

 • پایه نرم افزار ( اپلیکیشن های Android – IOS – وب سایت )
 • ارسال پیام هوشمند سیستمی
 • ارزشیابی هوشمند کیفی توصیفی
 • صدور کارنامه ( درسی ، رفتاری ) ماهیانه ، ترمی و سالیانه
 • گزارشات تخصصی و هوشمند ویژه مدیران
 • گزارشات تخصصی ویژه آموزگاران
 • گزارشات کاربردی ویژه والدین