Project Description

نرم افزار شهریه نابو با هدف نظارت، مدیریت، و کنترل متمرکز بر اطلاعات شهریه ی دانش آموزان و رصد مستمر فرایند پرداخت هزینه هم از طرف مدرسه و هم والدین طراحی شده است .استفاده از این پنل باعث کاهش خطاهای محسباتی، شفافیت صورت مالی دانش آموزش، افزایش سرعت و دقت در امور مربوط به شهریه و … در مدارس را می گردد.