فلسفه نام گذاری نابو

نابو الهه نوشتن بین النهرینی ،

او بسیار عاقل بوده ،

و به خاطر توانایی نوشتن مورد ستایش قرار میگرفت ،

در بعضی جاها او کنترل زمین و آسمان را در اختیار داشت .