تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

امکانات نابو

کارآمد و بهینه

ویژگی های برتر سامانه نرم افزار مدیریت نابو

اپلیکیشن Android و IOS به همراه لوگو و وبسایت اختصاصی

درخواست دمو
Particle element
پیش ثبت نام
با استفاده ار سامانه آران می توان تمام فرآیندهای ثبت نام از قبیل: پیش ثبت نام اینترنتی مدارس، دریافت شهریه، دریافت مدارک، انتقال به پایه، ثبت نام رزور و غیره را به طور کاملا دلخواه و قابل سفارشی سازی، اجرا و پیاده سازی نمود.
کارنامه
هـر دانـش آمـوزی ویژگـی منحصـر بـه فـرد خـود را دارد. دریافـت بازخوردهـای منظـم، موثرتریـن راهبـرد بـرای پیشـرفت درسـی و رفتـاری دانـش آمـوزان اسـت. بـا دریافـت بازخوردهـای منظـم وضعیـت آموزشـی و رفتـاری از طریـق قسـمت کارنامه هـای نـرم افـزار نابـو، تواناییهـا و نیازهـای دانش آمـوز شناسـایی شـده.
تکالیف
نـرم افـزار نابـو بـا ایجـاد امکان ارسـال تکالیف به صورت گروهــی یــا انفــرادی بــرای هــر دانــش آمــوز، متناســب بــا تفاوتهــای فــردی و همچنیــن ثبــت و ارســال بازخــورد بـه موقـع آمـوزگار، بعـد از بررسـی تکالیـف دانـش آمـوزان بـه والدیـن، بسـتر مناسـبی جهـت هماهنگـی و همـکاری بیـن خانـه و مدرسـه را جهـت یـاری رسـاندن بـه دانـش آمـوزان و مداخلـه ی به هنـگام مهیـا نمـوده اسـت.
گزارشات حضور و غیاب
در دنیـای امـروز فنـاوری اطالعـات، نقـش اساسـی در حوزههـای گوناگـون مدیریـت مدرسـه بـازی میکنـد. یکـی از ایـن قسـمتها کـه بـا ورود فنـاوری اطالعـات، دچـار تحـول اساسـی شـده اسـت، قسـمت حضـور و غیـاب دانـش آمــوزان میباشــد. بــا نــرم افــزار نابــو بــه راحتــی وضعیــت حضــور و غیــاب دانشآمــوزان را بررســی نماییــد و بــه تحلیـل آنهـا بپردازیـد.
کلاس مجازی
کلاس مجازی، در واقع چیزی جز یک آدرس در فضای اینترنتی نیست که از طریق آن، مدرسین می توانند آموزش از راه دور به صورت آنلاین برگزار کنند و دانش پذیران می توانند از هر نقطه جغرافیایی در آن شرکت کنند. . در کلاس مجازی بسیاری از قابلیت های کلاس حضوری به علاوه قابلیت های جذاب تر دیگری در اختیار کاربران قرار می گیرد.
پایش عملکرد تحصیلی و رفتاری دانش آموزان
در شـرایط دنیـای امـروز بـه منظـور صرفه جویـی در زمـان، افزایـش دقـت نظـر، آنالیـز وضعیـت درسـی و رفتـاری بایــد از ظرفیت هــای موجــود در نــرم افزارهــا و اپلیکیشــن ها در سیســتم آمــوزش اســتفاده نمــود، زیــرا یکــی از مهمتریـن برنامه هـا جهـت کیفیـت بخشـی بـه فعالیتهـای آموزشـی، پایـش و بررسـی عملکـرد درسـی و رفتـاری دانش آمـوزان بـه صـورت یـک فراینـد، در طـول سـال تحصیلـی میباشـد.

طراحی اختصاصی لوگو به همراه وب سایت اختصاصی

برخی از مشتریان ما

 ناوک
مهرآفرینان البرز
بوستان فضیلت
آتیه
شمس
بهشت شیوا
دارای امتیاز 4.9 از 5

ببینید دانش آموزان در مورد نرم افزار ما چه می گویند

روزنگار دیجیتال
آزمون آنلاین
کارپوشه الکترونیکی
نظرسنجی
ارسال پیام
بانک آموزش
ثبت ارزشیابی درسی
بهترین عملکرد

در زیر برخی از ویژگی ها را بررسی کنید

روزنگار دیجیتیال
جهت تعامل هرچه بیش‌تر والدین و معلمان در اجرای هرچه‌ بهتر امور آموزشی و تربیتی مربوط به دانش‌آموزان است
ثبت ارزشیابی درسی
از طریق نمودارهای ثبت ارزشیابی‌های درسی و رفتاری با هدف نظارت و ارتقای کیفیت عملکرد معلمان، ارتقاء و حفظ نتایج مطلوب آموزشی، کاهش هزینه ها، در دسترس مدیران مدارس قرار داده شده است.
کارپوشه الکترونیکی
نوع جدیدی از شیوه ارزشیابی است که تناسب نزدیکی با محیط های واقعی یادگیری دارد وفرصت های یادگیری بیشتری را برای یادگیرنده فراهم می سازد.
ارسال پیام
این تسریع ارتباطی باعث سهولت اطلاع‌رسانی در موارد مورد نیاز در حداقل زمان و بدون هیچ‌گونه هزینه اضافی می‌گردد.
نظر سنجی
هر نوع نظرسنجی از جمله سنجش رضایت شغلی کارمندان، سطح انگیزش، ارزیابی شیوه های تدریس، بررسی عملکرد مدرسه در زمینه های مختلف، تعیین سطح رضایت والدین یا دانش آموزان تنظیم نمایید.
آزمون آنلاین
آزمون های آنلاین نابو به منظور ارزیابی آموخته ها یا به عنوان پیش آزمون برای ایجاد آمادگی دانش آموزان طراحی گردیده است.

لیست محصولات مربوطه

امکانات نامحدود
به بیش از 1000 مدرسه راضی بپیوندید
تماس با ما
wpChatIcon
wpChatIcon